Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden Apotheek Borgt


Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

Wij zijn Apotheek Borgt met adres Grimbergsesteenweg 43, 1800 Vilvoorde, BE.

E-mailadres: info@apotheekborgt.be

Telefoonnummer: 02 251 09 36

Ondernemingsnummer: BE0871125128

APB-nummer: 238814

Artikel 2 - Toepasselijkheid & Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Online Apotheek aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

Indien we thuislevering aanbieden, leveren enkel in België.  Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website. 

Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.  Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

Artikel 3 - Producten

Bij twijfel over de geschiktheid, nevenwerking of interactie van een bepaald product, adviseren wij jou om het product niet te bestellen, de bestelling te annuleren of – indien het reeds geleverd werd – het product niet (verder) te gebruiken zonder eerst een deskundige arts geraadpleegd te hebben.

Alle voorschriftvrije producten en ook andere producten moeten steeds met de grootste voorzichtigheid gebruikt worden, na voorafgaandelijke diagnose en advies door een wettelijk erkende arts of therapeut.

De verpakking en de informatie op de verpakking van de producten die wij verkopen via deze webshop zijn in het Frans en in het Nederlands. Indien de gebruiker de producten buiten België, Nederland of Frankrijk laat leveren, moet deze rekening houden met het feit dat de verpakking en de informatie op de verpakking van producten niet in de officiële taal van zijn of haar land zal zijn en dat er afwijkende voorwaarden kunnen gelden. 

De informatie op deze webshop wordt met de nodige zorgvuldigheid samengesteld en regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd door een apotheker, doch is louter informatief aangezien de globale medische voorgeschiedenis van iedere gebruiker niet bekend is. De verpakking en de informatie op de verpakking van de producten die wij verkopen zijn de verantwoordelijkheid van de leverancier van de desbetreffende producten.

De apotheker houdt historiek bij over de voorgaande bestellingen van een gebruiker.  Deze historiek wordt enkel gebruikt voor logistieke redenen (aanvullen van de stock bijvoorbeeld). De gebruiker mag er niet van uitgaan dat de historiek van diens bestellingen aanleiding zal geven tot een automatische waarschuwing (dosis, interactie met andere geneesmiddelen).

Artikel 4 - Ons aanbod en jouw bestelling

Rekening houdende met de actuele wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op het aanbieden via de online shop van in een publieke apotheek aangeboden producten. Gezien de wetgeving in verband met het aanbieden van geneesmiddelen via het internet, mogen al de producten die voorschriftplichtig zijn in België niet verkocht worden via de webshop. Onder medische producten worden voorschriftvrije geneesmiddelen en parafarmaceutische producten verstaan. Het is echter wel mogelijk dergelijke producten te reserveren en achteraf te betalen in de apotheek.

Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je de wijze van levering, afhankelijk van de beschikbaarheid van levermethodes:

  • Afhalen in de apotheek (betaling achteraf mogelijk)
  • Afhalen in de muurautomaat (betaling achteraf mogelijk)
  • Thuislevering (enkel online betaalde bestellingen)
  • Afhaalkluisjes (enkel online betaalde bestellingen)

In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop.

Al de informatie die de gebruiker aan ons bezorgt, ingegeven van gegevens inherent aan de bestelling, is bindend. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het foutief ingeven van bestemmingsgegevens en / of facturatiegegevens. We kunnen in dergelijke gevallen dan ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertraging bij de levering of de onmogelijkheid om bestelde producten te leveren.

De automatische registratiesystemen bieden van nature een bewijs van de inhoud en de datum van de bestelling.

De meeste producten zijn op voorraad. Indien een besteld product niet voorradig of niet onmiddellijk in voorraad is, staat er een melding op de productpagina. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij/zij de bestelling wijzigen.

Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigen wij aan de gebruiker de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mailadres dat de gebruiker meegedeeld heeft bij het plaatsen van de bestelling of reservatie.

Over het algemeen en zonder dat een verwittiging nodig is, behouden wij ons het recht om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.

Artikel 5 - Verzakingsrecht

In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (Wetboek Economisch recht, wet van 6 april 2010), heeft de gebruiker het recht afstand te doen van zijn aankoop, met uitzondering van de geneesmiddelen, de medische hulpmiddelen, de promotieartikelen en babyvoeding, (Koninklijk besluit van 21 januari 2009, houdende onderrichtingen voor apothekers Art. 29 §6), behalve in gevallen van wanbetaling, zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen.

De gebruiker beschikt over een tijd van veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar Apotheek Borgt tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de gebruiker op eigen kosten en onder eigen verantwoordelijkheid de nieuwe producten (met de bestelbon in het pakket én retouretiket = bijgevoegde barcode met uw adresgegevens en die van de apotheek op het pakket) terugsturen via Bpost, in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires, (zoals bijsluiters en andere handleidingen en documentatie) naar het volgende adres: Grimbergsesteenweg 43, 1800 Vilvoorde, BE. Verzonden geneesmiddelen voor menselijk gebruik en medische hulpmiddelen worden niet teruggenomen, behalve in geval van gebrek.

Indien de goederen zijn toegezonden aan Apotheek Borgt onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageren wij ons ertoe de betalingen door de gebruiker gedaan terug te geven, en dit zonder bijkomende kosten (met uitzondering van de volledige leveringskost en een administratieve kost van 2 euro). In het geval waar de leveringskosten initieel gedragen waren door Apotheek Borgt (bevel van een bedrag rechtgevend op een levering "gratis verzending" of in geval van promotie) dan worden die kosten in mindering gebracht op het terug te geven bedrag van de klant. De teruggave intervenieert in een tijdsbestek van maximum 1 maand, te beginnen vanaf de ontvangst van de koopwaar door Apotheek Borgt.

Er bestaat een verzakingsrecht dat enkel van toepassing is vóór de verzending van een pakket. Deze verzaking dient ons te worden meegedeeld via de contactpagina. 

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.

Je kan je retourpakket retourneren via de post, een koerier of rechtstreeks in de apotheek. Let op: dit geldt, zoals boven vermeld, niet voor geneesmiddelen.

Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar Grimbergsesteenweg 43, 1800 Vilvoorde, BE of via info@apotheekborgt.be Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING" - (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)  

- Aan [hier dien je jouw naam, adres en, indien van toepassing, jouw fax en e-mailadres in te vullen] :

  - Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

  - Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

  - Naam/Namen consument(en)

  - Adres consument(en)

  - Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  - Datum

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is."

Artikel 6 - De prijs

De prijs is steeds in euro en BTW inclusief. De prijs vermeld op de productfiche stemt niet overeen met de kosten gerelateerd aan het transport.

De prijs vermeld in de bestelbevestiging is de definitieve prijs inclusief alle bijhorende kosten en inclusief BTW. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking en de transportkosten.

Apotheek Borgt behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven (bv. speciale aanbiedingen) op moment van de registratie van de bestellingen zolang de voorraad strekt.

Artikel 7 - Betaling

De prijs van de goederen is te betalen cash of door één van de betalingsmiddelen voorgesteld op de dag van de bestelling.

Het bedrag wordt afgerekend op het moment dat je jouw order plaatst en een bevestiging ontvangt. In geval van reservatie, wordt het bedrag in de apotheek verrekend. Dit kan zowel in de apotheek zelf of aan de automaat indien er een buitenautomaat beschikbaar is.

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten. 

We garanderen in het kader van de huidige overeenkomst enkel de deugdelijke levering van de producten aan de hand van de door de koper verstrekte gegevens. We garanderen nooit het bereiken van een bepaald resultaat. De kwaliteit en de bruikbaarheid van de door ons geleverde producten, wordt weergegeven op de bijsluiter van de fabrikant. De door ons geleverde producten zitten in de verpakking van de fabrikant. De koper is verplicht de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant voorafgaandelijk aan het gebruik van de producten na te lezen en in geval van de minste onduidelijkheid of twijfel voorafgaandelijk aan het gebruik contact op te nemen met de apotheker.

In geen enkel geval kunnen wij verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van Apotheek Borgt is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

We geven geen garantie dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, en wijst desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand. De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (onder meer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites.

Artikel 9 - Afhaling, levering en uitvoering

Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres indien je voor levering aan huis hebt gekozen (enkel indien we deze levermethode ter beschikking stellen). Indien je hebt gekozen voor afhaling in de apotheek, kan je jouw bestelling afhalen vanaf het in de bevestigingsmail gecommuniceerde uur.

Wanneer een artikel in stock is, wordt het aangeboden op jouw leveringsadres in 1 à 4 werkdagen. Wanneer een artikel niet in webshop stock is, wordt het aangeboden op jouw leveringsadres in 3 à 6 werkdagen. Wanneer je hebt gekozen voor afhaling, staat het uur waarop je product beschikbaar is vermeld op de webshop en in de bevestigingsmail.

Je kan je bestelling afhalen op Grimbergsesteenweg 43, 1800 Vilvoorde, BEen leveringen gebeuren tevens vanuit Grimbergsesteenweg 43, 1800 Vilvoorde, BE en worden verpakt door Apotheek Borgt. 

Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.  Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug. We brengen je op de hoogte indien je levering of afhaling is vertraagd.

Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post.  Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wilt houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Het is onder geen beding mogelijk om geneesmiddelen of medische hulpmiddelen terug te sturen, zoals eerder vermeld in deze verkoopsvoorwaarden.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

Apotheek Borgt is niet verantwoordelijk voor eventuele technische gebreken in de verpakte goederen of voor foutieve vermeldingen in de bijsluiter van de fabrikant. Apotheek Borgt is niet aansprakelijk voor de verdraagbaarheid en de geschiktheid van de producten en de hieruit voortvloeiende gebeurlijke nadelige gevolgen. Onze apotheek kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien het gebrek of de schade te wijten is aan gebrekkige verzorging, onvoldoende gespecialiseerde opvolging, onzorgvuldige naleving van de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onoplettendheid of onzorgvuldigheid.

De aansprakelijkheid van de apotheek & de apotheek-titularis kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.

De aansprakelijkheid van Apotheek Borgtzal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto's gepresenteerd op de site worden verstrekt louter ten exemplatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De verwijzingen bekendgemaakt op de productfiches zijn louter van indicatieve titel. De cliënt engageert zich om aandachtig het bericht weergegeven door de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het product. Het is dat bericht dat de informatie bevat (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die de gebruiker dient te respecteren.

De apotheek kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, onderbreking of stopzetting van de website, dan wel slechts een beperkte toegang tot de website. 

Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, foto's, tekeningen, films, beelden, data, e-shop productdatabank, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van Apotheek Borgt zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Apotheek Borgt of derden toe. Het is verboden om, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van onze apotheek, de aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te verdelen of te verzenden, te verkopen of op enige andere wijze over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden, op straffe van schadevergoeding.

Artikel 12 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Het verzamelen van persoonsgegevens is bij wet verplicht bij verkoop of afstand. Om bestellingen correct te kunnen verwerken en versturen is deze informatie essentieel, bij het ontbreken ervan of bij onvolledige gegevens kan de bestelling ongeldig verklaard worden.

Ingeval persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens door Apotheek Borgt vbehandeld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016. Voor alle informatie omtrent de verwerking van persoonlijke gegevens kan je onze privacyverklaring raadplegen.

Artikel 13 - Nietigheid

Partijen erkennen dat deze overeenkomst evenwichtig is, rekening houdend met wederzijdse rechten en verplichtingen. De nietigheid van een van de clausules (of een deel ervan) impliceert niet de nietigheid van de rest van de clausule of de overeenkomst. Indien een clausule nietig zou blijken, dan verbinden partijen zich er toe zo te goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe clausule die zo nauw als mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke overeenkomst. 

Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en/of enig gegeven dat er op staat, zal Belgisch recht van toepassing zijn, terwijl ingeval van geschil het Vredegerecht of de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Apotheek Borgt uitsluitend bevoegd zijn.

Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder de bepaling van de hiernavolgende paragraaf m.b.t. de opzegging, evenals de uiterste datum waarop de Consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop hij kennis geeft van dit verzet. De Consument kan, na de stilzwijgende verlenging van een dienstenovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn van maximaal twee maanden.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl 

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

Artikel 15 - Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...